என் ஜூர எழுத்துக்கள்

உடல் முழுதும் வெப்பம் ஏறிக்கொண்டிருக்கிறது
எப்போதாவது வந்து செல்லும்
"ஏன் வாழ வேண்டும்" எண்ணம் தோன்றுகிறது
நலமாய் இருப்போரைக்கண்டால் எரிச்சல் வருகிறது
மருந்துகள் மட்டுமே உடனிருக்கின்றன‌
உடலில் இருந்து வெப்பம் வெளியேறும் நிகழ்வு,
கலவி முடிவில் கிடைக்கும் உணர்வின் வலிமையோடு
மிகுந்த வலியுடன் நிகழ்கிறது.
கலவியில் நேர்வதைப்போல்
உடல் மனதை முந்திச்செல்கிறது.
கலவியில் ஒருமுறை வரும் உச்சகட்டம்,
இங்கு விட்டு விட்டு வந்து செல்கிறது
என் எழுத்துக்களை கொல்ல முயற்சிக்கிறது தலைவலி
பேனாமுனையை
ஒரு வரியில் இருந்து இன்னொரு வரிக்கு தள்ளிவிட்டு
கொல்லப்பார்க்கிறது.
ஒவ்வொருமுறையும் ஜூரம் வரும்போது புரியுமிவை அனைத்தும்
அடுத்தவருக்கு வரும்போது புரிய மறுக்கிறது

2 Comments:

  1. வடுவூர் குமார் said...
    சரியான ஜுரமாக இருக்கும் போல இருக்கே!!
    ஜுரம் வருவது (அவ்வப்போது) நல்லது என்று சில மருத்துவர்கள் கூற கேட்டுள்ளேன்.அப்படி எடுத்துக்கவேண்டியது தான்.
    கிஷோர் said...
    ஆமாம் குமார். யாருமில்லா தனிமையில் வேரென்ன தான் செய்வது,

Post a Comment

Copyright 2006| Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger Beta by Blogcrowds.
No part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission.