சாரி சாரு

முந்தைய பதிவில் வந்த தகவல்கள் பொய் போல் தெரிவதால். அன்பர்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.

From his site:

Hackers hacked charunivedita@rediffmail.com email address, So readers contact Charu through his new Email ID, charu.nivedita18@gmail.com

But the mail i got was from hotmail
You too hotmail ;-(

0 Comments:

Post a Comment

Copyright 2006| Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger Beta by Blogcrowds.
No part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission.